Manjushri's KATZEN

* * * * * *

IVORY
Internationaler Champion* * * * * *

MYRIELLE
Internationaler Champion* * * * * *

* * * * * *